Kế Hoạch Hỗ Trợ Chuyển Đổi Số Hợp Tác Xã, Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tỉnh Lào Cai, Giai Đoạn 2022 – 2025

 5,033 Lượt xem

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 373/KH-UBND

           Lào Cai, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình số 164-CTr/TU ngày 17/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã (HTX), Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 như sau:

     I.MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

 1. Mục tiêu

         2.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức của khu vực HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Hỗ trợ, thúc đẩy HTX, DNNVV thực hiện chuyển đổi số thông qua việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

         2.2. Mục tiêu cụ thể:

– Đến năm 2025, 100% HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

– Mỗi năm có trên 200 HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn, tư vấn, kết nối các giải pháp chuyển đổi số, trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Trong đó, phấn đấu có 20 – 30 HTX, DNNVV mẫu điển hình về chuyển đổi số để triển khai nhân rộng.

– Đến năm 2025, có khoảng 40 – 50% HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

 1. Đối tượng

– DNNVV, HTX, Liên hiệp HTX,… trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, cá nhân thực hiện hỗ trợ, phát triển các công nghệ số, nền tảng số, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong DNNVV, HTX.

      II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

         1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho HTX, DNNVV

– Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, DNNVV trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

– Tổ chức quảng bá, tuyên truyền về nội dung hoạt động của chương trình hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số thông qua các hình thức như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng tài liệu, ấn phẩm, tin bài, ký sự, phóng sự chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội,…

– Đánh giá, khen thưởng kịp thời các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích nhân rộng mô hình chuyển đổi số thành công.

– Tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại hoặc sai sự thật về các nội dung của chương trình hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số.

          2. Tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho HTX, DNNVV

– Đào tạo, tập huấn hướng dẫn lựa chọn, đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số tham gia Chương trình; Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số cho HTX, DNNVV.

– Đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyển đổi số cho HTX, DNNVV.

– Tổ chức hội thảo tư vấn về chiến lược chuyển đổi số cho các chủ HTX, DNNVV; Phối hợp với các đơn vị, hiệp hội ngành nghề,… tổ chức các hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các HTX, DNNVV theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

– Hỗ trợ các nền tảng số tham gia Chương trình tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu, quảng bá về các giải pháp, nền tảng xuất sắc hỗ trợ cho các HTX, DNNVV thực hiện chuyển đổi số.

         3. Hỗ trợ HTX, DNNVV triển khai thực hiện chuyển đổi số

         3.1. Xây dựng các tài liệu, công cụ, hệ thống đánh giá, quản lý chương trình, các gói hỗ trợ chuyển đổi số

– Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, cổng dữ liệu về chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh, kết nối với cổng thông tin Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương liên quan về hỗ trợ chuyển đổi số HTX, DNNVV nhằm cung cấp thông tin về chương trình hỗ trợ của tỉnh, cung cấp tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số HTX, DNNVV; là đầu mối cho các HTX, DNNVV đăng ký tham gia và sử dụng các nền tảng số…

– Vận động các HTX, DNNVV, hộ kinh doanh tham gia, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn.

– Tổ chức triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia để xác định chỉ số chuyển đổi số của mình và thực hiện chuyển đổi

– Tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số HTX, DNNVV trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai các hoạt động giới thiệu, kết nối HTX, DNNVV với mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số.

– Hỗ trợ HTX, DNNVV ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung – cầu theo từng ngành, lĩnh vực.

– Hỗ trợ HTX, DNNVV ứng dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử,…

– Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng trong quá trình hỗ trợ chuyển đổi số HTX, DNNVV.

           3.2. Phát triển hạ tầng số, cung cấp các dịch vụ số để thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp HTX, DNNVV

– Phát triển hạ tầng số, hạ tầng cáp quang băng rộng, dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đến khu vực HTX, DNNVV phục vụ triển khai các ứng dụng số.

– Kết nối, lựa chọn các nền tảng hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số, các nền tảng theo chương trình, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông: Nhóm nền tảng quản trị nội bộ tổng thể; kế toán, tài chính; thanh toán trực tuyến; nhân sự, tổ chức. Nhóm nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số sản phẩm và dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị trực tuyến xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; Nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng;…

– Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, DNNVV tham gia thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số của cơ quan nhà nước.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng công nghệ số như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

     III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân; quỹ phát triển khoa học và công nghệ của HTX, DNNVV; các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định hiện hành;…

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 2. Sở Thông tin và Truyền thông:

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện và kết quả đạt được, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo hướng dẫn tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia để xác định chỉ số chuyển đổi số của mình và thực hiện chuyển đổi số.

– Xây dựng các nội dung hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số lồng ghép vào Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho DNNVV; trong đó chú trọng đến hướng dẫn, thông báo cho các doanh nghiệp mới thành lập biết, tham gia các hoạt động hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số theo quy định của Trung ương. Xây dựng các nội dung hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX, DNNVV của tỉnh.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức hội thảo; đào tạo, tập huấn; khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về chuyển đổi số trong các HTX, DNNVV; đánh giá mức độ chuyển đổi số; đề xuất lựa chọn các HTX, DNNVV tham gia chương trình; đề xuất khen thưởng, vinh danh các HTX, DNNVV điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

 1. Sở Công Thương:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ HTX, DNNVV tham gia các sàn thương mại điện tử (theo Kế hoạch đưa sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lào Cai lên sàn thương mại điện tử giai đoạn 2022 – 2025); hỗ trợ HTX, DNNVV áp dụng các giải pháp công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,…; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về chuyển đổi số trong các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh; đánh giá mức độ chuyển đổi số; đề xuất các HTX, DNNVV tham gia chương trình; đề xuất khen thưởng, vinh danh các HTX, DNNVV điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

 1. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tinh và các đơn vị có liên quan: Tổ chức khen thưởng, vinh danh các HTX, DNNVV điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

 1. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh.

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý trong lĩnh vực HTX nông nghiệp. Phát triển HTX NN CNC theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, xây dựng số lượng HTX công nghệ số đạt tỷ lệ cao trong tổng số HTX nông nghiệp. Tập trung triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp của các HTX nông nghiệp của tỉnh. Tuyên truyền đến các HTX nông nghiệp, người nông dân nâng cao nhận thức về thực hiện ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho HTX và nông dân nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong phát triển HTX nông nghiệp theo hướng bền vững. Thực hiện chuyển đổi số HTX nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu.

 1. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh:

– Thông tin, tuyên truyền đến các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh biết và tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về chuyển đổi số trong các HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh; đánh giá mức độ chuyển đổi số; đề xuất lựa chọn các HTX, DNNVV tham gia chương trình hỗ trợ của tỉnh, đặc biệt là lựa chọn các HTX, DNNVV tiên phong thực hiện điểm về chuyển đổi số; đề xuất khen thưởng, vinh danh các HTX, DNNVV điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

 1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số theo lĩnh vực, phạm vi quản lý. Phối hợp công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về chuyển đổi số trong các HTX, DNNVV; đánh giá mức độ chuyển đổi số; lựa chọn các HTX, DNNVV tiềm năng để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số; đề xuất khen thưởng, vinh danh các HTX, DNNVV điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện vào Kế hoạch phát triển ngành, địa phương hằng năm. Đồng thời, thực hiện lồng ghép các nội dung hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi số với Chương trình chuyển đổi số của tỉnh; và các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, DNNVV khác của tỉnh.

– Hằng năm, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hỗ trợ HTX, DNNVV chuyển đổi sổ theo Kế hoạch này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung. Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để quảng bá, tuyên truyền về các hoạt động chuyển đổi số của HTX, DNNVV.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch, triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
– CT, PCT;
– Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
– Các cơ quan TW trên địa bàn;
– UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, NLN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH